SSLmentor

Kvalitní TLS/SSL certifikáty pro webové stránky a internetové projekty.

Obchodní podmínky projektu SSLmentor.cz

pro on-line prodej SSL certifikátů, produktů a služeb prostřednictvím www stránek na internetové adrese www.sslmentor.cz.

Obsah

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uzavření kupní smlouvy
 3. Práva a povinnosti při objednávce SSL certifikátu
 4. Cena služeb a platební podmínky
 5. Odstoupení od kupní smlouvy, zrušení objednávky
 6. Další práva a povinnosti smluvních stran
 7. Ochrana osobních údajů
 8. Závěrečná ustanovení

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnosti Web security s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, CZ, identifikační číslo: 06927351, zapsané v Obchodním rejstříku, spisová značka C 105154 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující” nebo „zákazník”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.sslmentor.cz (dále jen „webová stránka”), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní”).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené zpravidla prostřednictvím komunikace na dálku (webové rozhraní).
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pro kupní smlouvu, která již byla uzavřena, platí obchodní podmínky, které byly platné a účinné v době, kdy k uzavření smlouvy došlo.
 6. Potvrzením nebo odesláním objednávky spotřebitel vyslovuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami a jejich součástmi (zejména s pravidly "30denní garance vrácení platby") a potvrzuje, že se se zněním uvedených dokumentů a s cenami služeb dostatečně seznámil, a rozumí jim.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní SSLmentor obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.
 2. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Pro objednání služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní – objednávku. Objednávkový formulář obsahuje zejména:
  1. informace o objednávaných službách, počtech kusů,
  2. identifikaci objednatele – firma/jméno, IČ, sídlo/adresa, kontaktní osoba, telefon, způsob úhrady kupní ceny zboží (platební metoda) a
  3. název domény a kontaktní údaje potřebné pro ověření a vystavení SSL certifikátu (dále společně jen jako „objednávka”).
 4. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou objednávce či v uživatelském účtu (dále jen „elektronická adresa kupujícího”).
 5. Objednávku, která neobsahuje výše specifikované náležitosti, je Prodávající oprávněn odmítnou nebo vrátit spotřebiteli k doplnění (s přiměřenou lhůtou). Marné uplynutí lhůty poskytnuté k doplnění má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy odeslána.
 6. Podáním objednávky kupující souhlasí s těmito Obchodními Podmínkymi, akceptuje nabídku a závazně objednává předmět objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služeb.
 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (typ SSL, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.
 8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

III. Práva a povinnosti při objednávce SSL certifikátu

 1. SSL certifikáty (dále i jako SSL) slouží převážně pro zajištění bezpečné komunikace na internetu, zajištění integrity dat a ověření identity. Z tohoto důvodu se jejich vystavování a provoz řídí bezpečnostními pravidly, doporučeními i nařízeními, které Prodávající i Kupující musí respektovat a řídit se jimy.
 2. Objednání SSL certifikátu se považuje za individuální službu na základě požadavku zákazníka dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
 3. Kupující má povinnost se seznámit s podmínkami pro objednání, vystavení a užívání bezpečnostních certifikátů Certifikačních autorit, jejíž certifikát objednává. Kupující se zavazuje, že se těmito podmínkami souhlasí a bude se jimi řídit. Odkazy a informace k podmínkám Certifikačních autorit uvádí prodávající na webových stránkách, konkrétně na stránce "Podmínky & Pravidla".
 4. Aby mohl být SSL certifikát vystaven, musí Certifikační autorita provést validaci žadatele. Kupující je povinen při validaci spolupracovat, případně aktivně zajistit spolupráci osoby oprávněného žadatele o SSL. Pokud žadatelem o SSL není Kupující, musí Kupující seznámit žadatele s veškerými informacemi a povinostmi k objednávce SSL.
 5. V případě, že žadatel o SSL nepotvrdí validaci, nedodá vyžádané dokumenty k validaci či nespolupracuje s Certifikační autoritou a certifikát není vystaven více jak 90 dnů od objednávky, má Prodávající právo odstoupit od smlouvy, zrušit objednávku a účtovat si administrativní náklady ve výši 500 Kč nebo ceny objednaného SSL, nepřesahuje-li cena objednávky 500 Kč. Právo Kupujícího na vrácení rozdílu uhrazené platby není tímto dotčeno.
 6. Kupující bere na vědomí, že prodávající SSL nakupuje v zahraničních měnách (USD nebo EUR). V případě, že se kurz CZK ode dne objednání a vystavení SSL změní o více než 5 % oproti USD nebo EUR, bude rozdíl kupujícímu doúčtován neprodleně po vystavení SSL a kupující má povinnost částku doplatit v době splatnosti dokladu.

IV. Cena služeb a platební podmínky

 1. Cenu služeb podle kupní smlouvy může kupující uhradit některou z nabízených platebních metod uvedených na stránkách SSLmentor nebo v potvrzení objednávky.
 2. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Celková cena objednávky zahrnuje platné aktuální DPH.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen platbu identifikovat uvedením variabilního symbolu platby (který je uveden v objednávce) a uhradit kupní cenu do pěti pracovních dnů od odeslání objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Daňový doklad za uhrazené služby prodávající vystaví nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí platby a je zasílán pouze elektronicky.
 5. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat pokud není výslovně uvedeno jinak.

V. Odstoupení od kupní smlouvy, zrušení objednávky

 1. Je-li Kupující fyzickou osobou-spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem, a to do 14 dnů ode dne objednání služby nebo převzetí zboží. Za Kupující - fyzickou osobou není pro účely těchto Obchodních Podmínek považován Uživatel, který při objednání produktu za účelem uzavření kupní smlouvy uvede své obchodní jméno a identifikační číslo.
 2. Právo na odstoupení od kupní smlouvy může Kupující uplatnit zasláním prohlášení na elektronickou adresu prodávajícho, kde uvede datum objednání a identifikaci služby nebo zboží, své jméno, adresu a datum odstoupení.
 3. V případě platného odstoupení od smlouvy, avšak při vrácení poškozeného zboží, může Prodávající vůči Kupujícímu uplatnit kompenzaci v rozsahu poškození zboží.
 4. Prodávající vrátí platbu, kterou obdržel od Kupujícího (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než standardní způsob dodání nabízený Prodávajícím) bez zbytečného odkladu po obdržení vráceného produktu nebo zboží.
 5. Specifika objednávek SSL certifikátů
  1. Kupující má možnost vrácení platby za SSL certifikát do 30 dnů od objednání.
  2. Přesná pravidla "30denní garance vrácení platby" za objednaný SSL certifikát jsou uvedena na stránkách projektu SSLmentor.
  3. Nabídka "30denní garance vrácení platby" nemusí platit pro všechny SSL certifikáty, tato informace musí být uvedena v detailu SSL certifikátu v době objednání.

VI. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Prodávající prohlašuje, že je zapsán v Registru zpracování osobních údajů, který vede Úřad na ochranu osobních údajů, pod číslem 000XXXXXXXX.
 3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje”).
 4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 6. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Spotřebitel již nyní souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři sdělovat přepravcům či zpracovatelům plateb za účelem kontaktování spotřebitele doručovatelem, a to při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 7. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit (nikoli komerčně poskytnout) třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 8. Kupující dává svou registrací na webových stránkách a/nebo učiněním objednávky souhlas s právem Prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v rámci projektu SSLmentor, pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům, kdy zejména souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu spotřebitele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.
 9. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 10. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 11. V případě, že by se Kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. XI.6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího s ohledem na účel zpracování informací nebo v rozporu se zákonem, spotřebitel je oprávněn:
  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 12. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. V takovém případě má Prodávající právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na její poskytnutí.
 13. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na adresu Kupujícího nebo zruší zasílání na svém účtu.
 14. Spotřebitel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 2. Kupní smlouva je archivována prodávajícím elektronicky (v podobě objednávky) a není veřejně přístupná.
 3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách SSLmentor.cz. Novější obchodní podmínky ruší obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto obchodních podmínek se posuzují vždy podle obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu. Obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem.
 4. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 5. Smlouva a otázky související se řídí českým právem a místo sudiště je Brno.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. března 2017. K tomuto datu pozbývají platnosti veškeré předchozí verze VOP.

Verze dokumentu: 1.0
Datum revize: 20. 3. 2017